Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2019

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2019

Počet shlédnutí: 982

​18.10.2019 • Ve dnech 16. – 17. října 2019 se v prostorách velkého sálu Společenského klubu VeV-VA ve Vyškově uskutečnila mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2019, která byla pořádána Ústavem ochrany proti ZHN Univerzity obrany v Brně.

Hlavním cílem konference bylo seznámit odbornou komunitu s dosaženými výsledky vědecké práce pracovišť, které se rozvojem technologií ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám dlouhodobě zabývají. Byl zhodnocen současný stav vědeckého poznání v provádění detekce, dekontaminace a ochrany sil a prostředků nasazených jak ve vojenských operacích, tak i při řešení mimořádných událostí v rámci činnosti IZS ČR. V rámci jednání konference byla realizována výměna získaných poznatků mezi vědeckými, vzdělávacími, výzkumnými a výrobními organizacemi a institucemi, které se předmětnou problematikou zabývají.

V úvodním slovu přivítal účastníky konference jménem ředitele Ústavu OPZHN zástupce ředitele ústavu pplk. doc. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA. Ve svém vystoupení zdůraznil nutnost a význam vzájemného setkávání se, sdílení výsledků vědeckého bádání a uplatnění nových poznatků ve výrobní sféře. Zároveň vyzvedl nutnost spolupráce komunity specialistů-chemiků pracujících v bezpečnostním a obranném průmyslu a ocenil dlouhodobě velmi dobré vztahy při vzájemné vědecké spolupráci.

Konference CBRN PROTECT 2019 navázala na předchozí mezinárodní vědecké konference, které byly v minulosti Ústavem OPZHN UO v Brně organizovány. Konference byla rozdělena do tří ucelených bloků. Ze strany ÚOPZHN UO byly prezentovány výsledky získané zejména při řešení DZRO. V rámci dvoudenního jednání konference bylo prezentováno celkem 24 odborných příspěvků v českém i anglickém jazyce. První den jednání byl především věnován novým technologiím ochrany osob, detekce radioaktivních látek a technickým prostředkům provádění dekontaminace velkoobjemových objektů. Druhý den jednání byl věnován novým poznatkům a technologiím detekce a identifikace bojových chemických látek, ochraně proti účinkům biologických látek a možnostem potenciálního využití syntetických drog k možnému teroristickému útoku.

Konference vytvořila prostor pro aktivní obhajobu výsledků vědecké práce nejenom zkušeným a erudovaným vědeckým pracovníkům, ale i studentům doktorského studijního programu Ochrana vojsk a obyvatelstva Univerzity obrany v Brně, kteří v rámci studijního oboru Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim svoji experimentální činnost realizují v laboratořích ústavu.

V závěru konference ředitel ÚOPZHN plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc. shrnul nejvýznamnější aspekty konference a vyjádřil přesvědčení o nutnosti pokračování úsilí při sdílení výsledků vědecké práce. Účastníky konference vyzval k pokračování jejich tvůrčí a badatelské činnosti a zároveň všechny přítomné pozval na mezinárodní vědeckou konferenci CBRN PROTECT, jejíž konání se předpokládá v roce 2021.

Z konference byl vydán sborník v elektronické podobě na CD s přiděleným ISBN 978-80-7582-116-4. Sborník obsahuje celkem 37 příspěvků původních prací v podobě článků a čtyři postery.

Konferenci finančně podpořily společnosti NUVIA, a.s., NICOLET CZ, s.r.o., 2THETA ASE, s.r.o., CAMBERA-PACKARD, s.r.o., TEGISTIC, s.r.o. a AURA s.r.o., kterým byl v rámci konference vytvořen prostor pro seznámení odborné veřejnosti s jejich produkty a působností v oblasti CBRN Defence. Na uspořádání konference se dále podílely VLRZ, p. o. Vojenský klub Vyškov a Klub akademiků při Univerzitě obrany Brno, z.s.

Jednání konference se zúčastnilo celkem 84 osob z ČR, USA, Německa, Finska a Japonska, kteří zastupovali MO-AČR, příspěvkové organizace MO, MV-HZS, výzkumné a vývojové organizace, výrobní společnosti, firmy podílející se na řešení předmětné problematiky a univerzity s podobnými studijními programy. Organizační a vědecký výbor konference touto cestou děkuje partnerům konference a spolupodílejícím se organizacím za pomoc při zabezpečení konference a všem jejím účastníkům za účast a aktivní zapojení se do jejího jednání.

 

Autor: Pavel Otřísal, Petr Žuja, foto: Petr Žuja, Hana Jurčová
  Sdílet na Facebooku   Sdílet na Twitteru


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa