Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2017

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2017

Počet shlédnutí: 272

21.4.2017 • Ve dnech 19. a 20. dubna se v prostorách velkého sálu Společenského klubu kasáren Dědice uskutečnila mezinárodní vědecká konference CBRN PROTECT 2017, která byla pořádána Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany. Hlavním cílem konference bylo seznámit odbornou komunitu s dosaženými výsledky vědecké práce pracovišť, které se rozvojem technologií ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám dlouhodobě zabývají.

V úvodním slovu přivítal účastníky konference ředitel ÚOPZHN plukovník doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc. Ve svém vystoupení zdůraznil nutnost a význam vzájemného setkávání se a sdílení výsledků vědeckého bádání. Zároveň vyzvedl nutnost spolupráce komunity specialistů-chemiků pracujících v bezpečnostním a obranném průmyslu a ocenil dlouhodobě velmi dobré vztahy při vzájemné vědecké spolupráci.

Na konferenci byl zhodnocen současný stav vědeckého poznání v provádění detekce, dekontaminace a ochrany sil a prostředků nasazených jak ve vojenských operacích, tak i při řešení mimořádných událostí v rámci činnosti IZS ČR. Velmi široce byly diskutovány nové vědecké poznatky v oboru chemické a radiační ochrany, prezentované pracovníky ústavu a dalších výzkumných institucí. Dalším cílem jednání konference byla výměna informací mezi vědeckými, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi a institucemi, které se předmětnou problematikou zabývají. 

Konference CBRN PROTECT 2017 navázala na předchozí mezinárodní vědecké konference, které byly v minulosti ÚOPZHN organizovány. Konference byla rozdělena do pěti ucelených bloků. Ze strany ÚOPZHN UO byly prezentovány výsledky získané jak při řešení dlouhodobého záměru rozvoje organiazce, tak i dalších projektů a spoluprací na nichž se ústav podílí. V rámci dvoudenního jednání konference bylo prezentováno celkem 22 vybraných odborných příspěvků v českém i anglickém jazyce.  

První den jednání byl především věnován novým technologiím ochrany osob, detekce vojensky významných nebezpečných látek a radioaktivních látek a technickým prostředkům provádění dekontaminace materiálu a objektů. Druhý den jednání byl věnován aplikacím, které by měly významně přispět k rozvoji schopností zabezpečení velení a řízení chemickému vojsku AČR ve vojenských operacích a způsobům realizace detekce a identifikace radioaktivního záření. 

Konference vytvořila prostor pro aktivní obhajobu výsledků vědecké práce nejenom zkušeným a erudovaným vědeckým pracovníkům, ale i studentům doktorského studijního programu Ochrana vojsk a obyvatelstva UO, kteří v rámci studijního oboru Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim svoji experimentální činnost realizují v laboratořích ústavu. Dílčí výsledky experimentálních prací byly prezentovány i studenty navazujícího magisterského studia na FVT UO v oboru Vojenská chemie, kteří tak měli možnost načerpat řadu zkušeností a motivačních námětů pro dokončení svých diplomových prací.  

Jednání konference bylo ústavem využito taktéž k propagaci studia na Univerzitě obrany, jehož možnosti byly deklarovány posterovou prezentací. Před zahájením čtvrtečního programu byla mimo jiné zorganizována ukázka laboratoří ÚOPZHN pro studenty 2. ročníku bakalářského studia Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, kteří se konference účastnili. 

V závěru konference ředitel ÚOPZHN shrnul nejvýznamnější aspekty konference a vyjádřil přesvědčení o nutnosti permanentního sdílení výsledků vědecké práce. Účastníky konference vyzval k pokračování jejich tvůrčí a badatelské činnosti a zároveň všechny přítomné pozval na konferenci CBRN PROTECT, jejíž konání se předpokládá v roce 2019. Z konference byl vydán sborník v elektronické podobě na CD s přiděleným ISBN 978-80-7231-413-3. Sborník obsahuje celkem 34 příspěvků původních prací v podobě článků a jednoho posteru. 

Oficiálními partnery při pořádání konference byly firmy ORITEST, s.r.o. a AURA s.r.o. Na uspořádání konference se dále podílely VLRZ, p. o. Vojenský klub Vyškov, Agentura GONG a Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Jednání konference se zúčastnilo celkem 84 osob z ČR, SR a Japonska, kteří zastupovali MO, AČR, příspěvkové organizace MO, MV-HZS, výzkumné a vývojové organizace, firmy podílející se na řešení předmětné problematiky a univerzity s podobnými studijními programy. Organizační výbor konference touto cestou děkuje partnerům konference a spolupodílejícím se organizacím za pomoc při zabezpečení konference a všem jejím účastníkům za účast a aktivní zapojení se do jejího jednání.

 

Autor: Pavel Otřísal, Petr Žuja, foto: Petr Žuja a Jiří Janda

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube