Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti jsou zpátky v učebnách

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Univerzity obrany

Studenti jsou zpátky v učebnách

Počet shlédnutí: 3113

​9.3.2017 • V minulém týdnu vyvrcholil praktický výcvik studentů Univerzity obrany ve Vyškově, který v osnovách pětiletých magisterských studijních programů završuje zimní semestr. Během letošního února se ve výcvikovém prostoru Březina v rámci výukových bloků Aplikované vojenské technologie a Příprava v poli setkali studenti všech tří dosud zahájených ročníků uvedených studijních programů. A protože se v tomto termínu připravovali v rámci kurzů organizovaných VeV-VA i vojáci v základní přípravě a do zahraničních operací, byli studenti prvního a druhého ročníku ubytováni ve srubovém táboře.  

Tato skutečnost měla své kladné i negativní dopady. Studenti tak měli možnost lépe poznat život v poli, který je u útvarů zpravidla realizován právě ve srubových táborech nebo ve stanech. V táboře však nejsou k dispozici vhodné prostory pro přednášky, které i nadále probíhaly v areálu kasáren, což zvýšilo nároky na přepravu mezi jednotlivými lokalitami. 

Na rozdíl od začátku letošní polní přípravy, kdy výcvikové  plochy pokrývala souvislá sněhová pokrývka, v poslední únorový den nebylo po sněhu již téměř ani památky, teploty se však pohybovaly kolem nuly a terén zůstával zmrzlý. Studenti prvního ročníku Fakulty vojenského leadershipu měli za úkol v rámci kontrolního cvičení prokázat znalosti a dovednosti získané během předchozích dvou týdnů. V okolí Červeného domku pět čet rotovalo po pracovištích, na třech z nich byli vojáci zkoušeni po skupinách, například ze základních bojových drilů nebo z pohybu a palby v sestavě palebného týmu, na zbývajících dvou pracovištích znalosti prokazovali jednotlivci, namátkou z přípravy k boji, či ze signálů a smluvených znamení. „Napřed lehčí, nebo těžší?" ptá se instruktor svobodníka, který k němu přichází, aby na jednom z pracovišť na jeho pokyn předváděl stanové signály. „Ano, energicky, tak to je správně," hodnotí instruktor provedení jednoho z nich.   

Bojové drily a pohyb pěšího palebného týmu prováděly 4-5 členné skupiny bez velitele. „Je to z toho důvodu, aby to nebylo o jednom z nich a ostatní se vezli. Takto se všichni musí spolu domluvit, secvičit a provést úkol," popisuje způsob zkoušení podplukovník Bohumil Holenda, pod jehož velením výcvik probíhá. Po skončení kontrolního cvičení odcházejí studenti do výcvikového prostoru, kde se rozmisťují mimo boj. Čeká je stavba přístřešku a noc venku, během níž bude probíhat nácvik činnosti strážného a spojky. Hodnocení ze strany zkušených instruktorů spolu s výsledky předchozích testů jsou podkladem pro udělení zápočtu z této části praktického výcviku.  

To studentům třetího ročníku šlo během letošní zimní přípravy o mnohem více. Ocitli se totiž na prahu dvou významných kroků ve své vojenské kariéře. „Na závěr letního semestru v srpnu a září mají prokázat naplnění výstupů ze studia stanovených Generálním štábem AČR, a to ve všech kategoriích těchto výstupů – v odborných znalostech, v odborných dovednostech a obecných způsobilostech," popisuje jeden z těchto kroků docent Zdeněk Flasar. Stejně významným krokem bude pro studenty rozdělování do studijních modulů. Během dosavadních pěti semestrů se snažili získat co nejlepší ocenění při plnění studijních povinností, povinností vyplývajících z funkce vojáka z povolání – studenta Univerzity obrany a z dalších hodnocených aktivit, včetně reprezentace armády a UO na veřejnosti. Podle umístění v hodnocení pak budou mít ti úspěšnější možnost zvolit preferovaný studijní obor, pro ty na nižších příčkách některý z modulů zůstane.

Pro představu – Katedra taktiky v současnosti pracuje s následujícími čísly u jí garantovaných studijních modulů – 22 studentů modulu Vševojskový velitel, 11 studentů modulu Velitel průzkumných jednotek a 4 studenti modulu Management informačních zdrojů. „Tato směrná čísla ne zcela odpovídají projevovanému zájmu studentů o jednotlivé studijní moduly a je zcela zřejmé, že bude muset dojít ze strany některých studentů k přehodnocení," nastiňuje docent Flasar nezbytnou korekci.

Z průběžného hodnocení výsledků praktického výcviku ze strany akademických pracovníků, instruktorů i příslušníků VeV-VA Vyškov krátce před jeho skončením vše nasvědčovalo tomu, že stanovené cíle budou u všech ročníků splněny. „Třetí rok realizace nového studijního programu a bloky praktického výcviku ve výcvikovém prostoru potvrzují správnost nastoupené cesty k dosažení cíle – zkvalitnění připravenosti absolventů UO k výkonu nástupních funkcí u vojsk. V rámci praktického výcviku si studenti upevňují teoretické znalosti a získávají praktické dovednosti a schopnosti realizovat a řídit výcvik malých týmů a jednotek," hodnotí právě ukončený výcvikový blok podplukovník Jan Drozd, zástupce vedoucího Katedry taktiky.  Autor: Viktor Sliva ve spolupráci se Zdeňkem Flasarem 

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube