Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů FVL

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Vědecká konference studentů FVL

Počet shlédnutí: 2312

​17.5.2016 • V souladu s „Plánem činnosti FVL UO na rok 2016" proběhla v akademickém roce 2015/2016, podobně jako v minulých letech, Vědecká konference studentů Fakulty vojenského leadershipu (FVL). V rámci konference měli studenti z FVL možnost zapojit se do vědecké práce pod vedením zkušených vedoucích prací z řad akademických pracovníků FVL a poměřit kvalitu své práce s ostatními na Soutěži studentské tvůrčí činnosti konané v rámci konference.

Akce proběhla ve čtvrtek 5. května 2016 na Síni vědecké rady za aktivní účasti 29 soutěžících z 33 řádně přihlášených studentů. Konferenci zahájil proděkan pro vědeckou činnost FVL mjr. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D., který ve svém úvodním projevu vyzdvihl význam studentské tvůrčí činnosti v rámci vědecké práce celé fakulty. Všechny přítomné seznámil s organizačními pokyny, a popřál všem účastníkům mnoho úspěchů při obhajobě soutěžních prací.

Na základě tematického zaměření byly soutěžní práce rozděleny do tří sekcí: Logistiky a ekonomiky obrany, Vojenského managementu a Bezpečnostního managementu. Hodnocení prací, resp. jejich obhajoby, měla v každé sekci na starosti čtyřčlenná komise, které posuzovala úroveň přihlášených prací a připravenost jejich autorů věcně reagovat na otázky členů komise. Při hodnocení rozhodovala tři kritéria. Prvním z nich byla odbornost a stylistická kvalita práce, druhé kritérium zohledňovalo vědecký přínos práce a aktuálností tématu. Poslední kritérium hodnotilo úroveň vlastní prezentace, s důrazem na rétorické a argumentační dovednosti jednotlivých autorů při obhajobě práce.

V sekci Logistika a ekonomika obrany, kterou odborně vedl předseda komise doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc., se na prvním místě umístila práce čet. Jakuba Svobody, následovala práce studenta z kombinované formy studia prap. Tomáše Nedvěda a třetí místo obsadila Petra Závodská. Komisi nejméně početné sekce Vojenský management předsedal pplk. Ing. Vítězslav Jaroš, Ph.D. Spolu s ostatními členy komise se shodl na následujícím pořadí studentů: první místo rtm. Bc. Marek Hurta, druhé místo rtm. Bc. Petr Hnízdil a poslední oceněné místo patřilo čet. Filipu Mestkovi. Sekce Bezpečnostní management probíhala pod odborným řízením předsedy komise doc. Ing. Josefa Kellnera, Ph.D. Na prvním místě se umístil Bc. Jiří Paleček, druhou nejlépe hodnocenou prací sekce se stala práce Víta Kučery a třetí pozici obsadil student Bc. Lukáš Kacíř.

V odpolední, závěrečné části konference si všichni soutěžící i komise vysloužili poděkování od proděkana pro vědeckou činnost FVL. Následovalo slavnostní předání diplomů autorům třech nejlépe hodnocených prací z každé sekce. Síní vědecké rady opakovaně zazněl potlesk plný podpory a uznání. Celý slavnostní akt byl zpečetěn společnou fotografií.Text: Veronika Chlupová, foto: Viktor Sliva​

​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa