Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Zpravodajský portál Univerzity obrany

 

Aktuality Fakulty vojenského leadershipu

Inovace magisterského studijního programu na Fakultě ekonomiky a managementu

Počet shlédnutí: 683

26.2.2014 • Projekt Evropského sociálního fondu s názvem Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu realizovaný od roku 2013 akademickými pracovníky Univerzity obrany vstoupil do svého druhého roku řešení pracovním jednáním řešitelů uskutečněným 18. února v prostorách Univerzity obrany. 

V úvodním slovu přivítal děkan Fakulty ekonomiky a managementu a hlavní manažer projektu plk. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. členy realizačního týmu, které seznámil s informacemi o stavu zpracování projektu. Přiblížil význam projektu pro zvyšování kvality pedagogických aktivit Fakulty ekonomiky a managementu, naznačil vazby mezi jednotlivými klíčovými aktivitami a rámcově prezentoval zdrojové krytí realizace proejktu. Na jeho úvodní slovo navázali svými prezentacemi koordinátoři klíčových aktivit, kteří přítomné akademické pracovníky podrobněji seznámili s výsledky a stavem realizace příslušných klíčových aktivit a jejich plánovaným postupem řešení v roce 2014.

Manažer první klíčové aktivity prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc. v úvodu svého vystoupení představil tým pracovníků zapojených do realizace této aktivity. Hlavní část prezentace byla zaměřena na realizaci tří hlavních oblastí první klíčové aktivity, kterými jsou systém monitoringu potřeb trhu práce, systém hodnocení a zajišťování kvality a IT podpora systému monitoringu potřeb trhu práce a hodnocení a zajišťování kvality. Představeny tak byly hlavní úkoly pro rok 2013 a stav jejich zpracování. V závěru svého vystoupení pozval prof. Zemánek příslušné akademické pracovníky na workshop, který se uskuteční dne 24. dubna 2014 v prostorách Klubu Univerzity obrany.

V navazujícím vystoupení prezentoval manažer druhé klíčové aktivity doc. RNDr. Jiří Moučka Ph.D. výsledky práce na této části projektu, počívající především v tvorbě nebo inovaci studijních plánů a studijních opor magisterského studijního programu fakulty. V uplynulém období bylo zpracováno 28 studijních opor vztažených k 20 předmětům inovovaného studijního programu. Realizační tým v rámci této aktivity dále zpracoval plány studia těchto předmětů v rozsahu 92 kreditů. V závěru vystoupení seznámil přítomné s dalšími etapami realizace této klíčové aktivity spočívající ve zpracování anglické jazykové mutace zpracovávaných předmětů a zahrnutím dalších studijních předmětů společného základu i profilačních studijních modulů inovovaného studijního programu.

Následující vystoupení bylo zaměřeno na stav realizace třetí klíčové aktivity zaměřené na zvyšování odborných pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Manažer této aktivity doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc. seznámil přítomné akademické pracovníky s průběhem přípravy a realizací pilotního kurzu zdokonalování pedagogických kompetencí pedagogických pracovníků. Cílem samotného kurzu, který byl zahájen 14. ledna 2014 a ukončen bude 7. října 2014, je zvýšení kvality výuky na Fakultě ekonomiky a managementu. Obsahem kurzu tak jsou základy vysokoškolské pedagogiky, andragogiky, metodiky vzdělávání dospělých, práva či psychologie vyučované akademickými pracovníky katedry řízení lidských zdrojů.

V závěrečném vystoupení představila manažerka PhDr. Ivana Čechová Ph.D. stav řešení čtvrté klíčové aktivity, jejímž cílem je připravit a realizovat kurz pro akademické pracovníky FEM, který umožní zvýšení jejich jazykových kompetencí pro výuku odborných předmětů v angličtině. Kurzy byly v zimním semestru realizovány ve třech jazykových úrovních celkem pro 36 akademických pracovníků. Ve svém vystoupení zdůraznila úlohu systému Moodle pro jazykové vzdělávání na Univerzitě obrany a představila záměr jednotlivých lekcí v následujícím výukovém semestru, jež bude zaměřen např. na problematiku konferenční angličtiny, rozdílů mezi formální a neformální angličtinou, psaní poznámek. Samotný semestr bude zakončen blokem tzv. minilessons, ve kterých budou mít jednotliví učitelé možnost vyučovat svůj předmětu v anglickém jazyce.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 ​

 


​Autor: Jakub Odehnal
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Tweetujeme
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa